Inschriftenkatalog: Regensburger Dom (I)

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 74: Inschriften des Regensburger Doms (I) (2008)

Städtisches Museum, Minoritenkirche, Chor, Südwand 1363

s. Kat.-Nr. 107