Inschriftenkatalog: Stadt Minden

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 46: Stadt Minden (1997)

A1, Nr. 45 Dom, Kreuzgang 17. Jh.

Beschreibung

Fragment einer Grabplatte, in der Ostwand vermauert.

  1. [ . . . ]6 DIE 26 [ . . . ]

Zitierhinweis:
DI 46, Stadt Minden, A1, Nr. 45 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di046d003a1004500.