Inschriftenkatalog: Stadt Minden

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 46: Stadt Minden (1997)

A1, Nr. 3† St. Simeonis 1520

Beschreibung

Jahreszahl am Turm.

  1. 1520

Nachweise

  1. Bünemann, Nachrichten, p. 78.

Zitierhinweis:
DI 46, Stadt Minden, A1, Nr. 3† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di046d003a1000302.