Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A2, Sitz 29 St. Ulrici-Brüdern 16.-18. Jh.

Siglen hier

Beschreibung

Graffiti auf dem Chorgestühl: Rechte Seite – Sitz 29.

 1. LW

  AE // H // H L // H // W O // C B // H P // HK // H H // T W // P W // I : BUNTE

 2. R

  HF // R H V W // A // A [.] // C F 〈H116

 3. RW

  ANNO D(OMINI) 1751 // HA[..] // H · W H // · N · R · // HK // I K // I R // E F // E E // GVF // HW

 4. S

  HH // H // I G R // F E O // AW // VLRICK // IAC[..] // HANS / WILL // HM // H // I L // HIRONIMV / SCHAPE[.] // A // H // E S

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A2, Sitz 29 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a2002909.