Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A2, Sitz 24 St. Ulrici-Brüdern 16.-18. Jh.

Siglen hier

Beschreibung

Graffiti auf dem Chorgestühl: Rechte Seite – Sitz 24.

 1. LW

  H // [..]K[.] // HE N // A // A // E I // [..]LKING // I H H // H W .

 2. R

  HB // I B H // H S // A N // D N // HENNI : OLDEROGGEN : / 1614 // HB // H OE // BARTELT BORCH/ERS / 1615 // S F // Eilert mollER / 1620 // HH // H W S // AREN // BI // AAR

 3. RW

  F A // H // HP // L I [...]

 4. S

  FÖLL[.]E // H S // A // HB // A N // ANDREAS MVLLER // REINEKE // K // H // I H // Z V // G V

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A2, Sitz 24 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a2002407.