Inschriftenkatalog: Stadt Hannover

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 36: Stadt Hannover (1993)

A1, Nr. 8† Schmiedestraße, Stadtwaage 1515

Beschreibung

Stadtwaage. Datum über der Tür.

  1. MCCCCCXV

Nachweise

  1. Redecker, Bd. 1, fol. 216v.

Zitierhinweis:
DI 36, Stadt Hannover, A1, Nr. 8† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di036g006a1000808.