Inschriftenkatalog: Lüneburg (Stadt)

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 100 Anhang 1: Stadt Lüneburg (2017)

A1, Nr. 119† Neue Straße Nr. ? 1635

Beschreibung

Baudatum.

  1. 1635

Nachweise

  1. Schecke, Hausinschriften, [p.2].

Zitierhinweis:
DI 100 Anhang 1, Stadt Lüneburg, A1, Nr. 119† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di100g019a101196.