Inschriftenkatalog: Lüneburg (Stadt)

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 100 Anhang 1: Stadt Lüneburg (2017)

A1, Nr. 104† Hinter dem Brunnen 8 1610

  1. 1610

Nachweise

  1. Schecke, Lüneburg, [p. 13].

Zitierhinweis:
DI 100 Anhang 1, Stadt Lüneburg, A1, Nr. 104† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di100g019a101045.