Inschriftenkatalog: Lüneburg (Stadt)

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 100 Anhang 1: Stadt Lüneburg (2017)

A1, Nr. 27† Stadtwall/Zeughaus 1551

Beschreibung

Geschütz ‚Petrus’ mit Jahreszahl.

  1. 1551

Nachweise

  1. StA Lüneburg, AA S8b Nr. 11.

Zitierhinweis:
DI 100 Anhang 1, Stadt Lüneburg, A1, Nr. 27† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di100g019a100272.