Inschriftenkatalog: Regensburger Dom (I)

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 74: Inschriften des Regensburger Doms (I) (2008)

Kreuzgang, Südflügel, Ostseite, Südwand, 4. Joch 1385

s. Kat.-Nr. 223