Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 137† III. Rosenhagen 25 (no. 217) 1597

  1. 1597

Nachweise

  1. DBHi, HS C 761, o. S.
  2. DBHi, HS 789, fol. 363v: hier dem Haus no. 214 (= III. Rosenhagen 24) zugeordnet.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 137† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1013701.