Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 126† Almsstr. 40 (no. 47) 1590

Beschreibung

Baudatum am Hinterhaus.

  1. Anno D(omi)ni 1590

Nachweise

  1. DBHi, HS 789, fol. 360r.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 126† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1012608.