Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 110† Pfaffenstieg 3 (no. 1339) 1575

Beschreibung

ʽBeroldingensche Kurieʼ. Jahreszahl neben zwei Wappen.

  1. 1575

Nachweise

  1. DBHi, HS 789, fol. 421v.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 110† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1011000.