Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 108† o. O 1574

Beschreibung

Geschütz. Auf dem Geschütz war das Wappen der Neustadt angebracht.

  1. 1574

Nachweise

  1. StaHi, Bestand 100-111, Nr. 69, Geschütz Nr. 36.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 108† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1010800.