Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 104† o. O 1568

Beschreibung

Geschütz. Auf dem Geschütz war das Wappen der Kürschner angebracht.

  1. MDLXVIII

Nachweise

  1. StaHi, Bestand 100-111, Nr. 69, Geschütz Nr. 30.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 104† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1010402.