Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 85† Brühl 31 1556

Beschreibung

Jahreszahl am Kellereingang.

  1. 1556

Nachweise

  1. Struckmann, S. 147, Nr. 335.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 85† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1008502.