Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 58† o. O 1544

Beschreibung

Geschütz „Kreuz Christi“.

  1. 1544

Nachweise

  1. StaHi, Bestand 100-111, Nr. 69, Geschütz Nr. 13.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 58† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1005805.