Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 47 Hinterer Brühl 9 1535

Beschreibung

Jahreszahl auf dem Schwellbalken.

  1. 1535

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 47 (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1004702.