Inschriftenkatalog: Stadt Hildesheim

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 58: Stadt Hildesheim (2003)

A1, Nr. 4† Dom 1442

Beschreibung

Jahreszahl am Stephanusaltar.

  1. 1442

Nachweise

  1. DBHi, HS 141a, S. 4.

Zitierhinweis:
DI 58, Stadt Hildesheim, A1, Nr. 4† (Christine Wulf), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di058g010a1000407.