Inschriftenkatalog: Stadt Hannover

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 36: Stadt Hannover (1993)

A1, Nr. 25† Röselerstr. 10 1561

Beschreibung

Haus Röselerstr. 10.

Schriftart(en): Kapitalis.

  1. ANNO 1561 I · P

Nachweise

  1. Photographie (D 506,2).
  2. Wüstefeld, Hausinschriften, S. 6 (dort Röselerstr. 6).
  3. Riemer, Baugeschichte, S. 115.

Zitierhinweis:
DI 36, Stadt Hannover, A1, Nr. 25† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di036g006a1002509.