Inschriftenkatalog: Stadt Hannover

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 36: Stadt Hannover (1993)

A1, Nr. 17† Pferdestr. 12 1549

Beschreibung

Haus Pferdestr. 12.

  1. 1549

Nachweise

  1. Wüstefeld, Hausinschriften, S. 32.

Zitierhinweis:
DI 36, Stadt Hannover, A1, Nr. 17† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di036g006a1001707.