Inschriftenkatalog: Stadt Hannover

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 36: Stadt Hannover (1993)

A1, Nr. 52† Röselerstr. 5 1633

Beschreibung

Haus Röselerstr. 5.

  1. ANNO 1633

Nachweise

  1. Wüstefeld, Hausinschriften, S. 6.

Zitierhinweis:
DI 36, Stadt Hannover, A1, Nr. 52† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di036g006a1005206.