Inschriftenkatalog: Stadt Hannover

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 36: Stadt Hannover (1993)

A1, Nr. 33† Pfarrtorweg 1582

Beschreibung

Pfarrtorweg. Stadtwappen mit Baudatum.

Schriftart(en): Kapitalis.

  1. ANNO DOMINI / 1582

Nachweise

  1. Redecker, Bd. 1, fol. 276v.

Zitierhinweis:
DI 36, Stadt Hannover, A1, Nr. 33† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di036g006a1003301.