Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A3, Nr. 119A† Am alten Petritor 4a 1444

Beschreibung

Jahreszahl.

  1. m cccc xliiii

Nachweise

  1. Sammlung Sack, Bd. 90, Teil 1, fol. 2v, u. Teil 2, p. 16.
  2. Beck, H III, 1,15, fol. 84 (hier irrtümlich: 1544).

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A3, Nr. 119A† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a30119A2.