Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A2, Sitz 38 St. Ulrici-Brüdern 16.-18. Jh.

Siglen hier

Beschreibung

Graffiti auf dem Chorgestühl: Rechte Seite – Sitz 38.

  1. LW

    M . L . Z . // D // H

  2. S

    IOHAN CH[.] // ANDREAS P/ROVEN

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A2, Sitz 38 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a2003806.