Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A2, Sitz 6 St. Ulrici-Brüdern 16.-18. Jh.

Siglen hier

Beschreibung

Graffiti auf dem Chorgestühl: Linke Seite – Sitz 6.

 1. LW

  S . C . H . // SF ·

 2. R

  I A Alers // I · F · I // ARENT WVLF · // SHG // I AV A // H // ACM

 3. RW

  B // HE // F I

 4. S

  de // de // A · M · P // 18 // 1[.]8 / I V I / ANNO

 5. W

  HS // I : L : R : // DEO // 1661 // I · P · WIDEN · C // W[.] // R · B · // M I // A D[.]tt // ST // V · R // M // IVST(VS) IOH(ANN) IVL(IVS) // I . CHRIST : NIAR

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A2, Sitz 6 (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a2000609.