Inschriftenkatalog: Stadt Braunschweig von 1529 bis 1671

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 56: Stadt Braunschweig II (2001)

A1, Nr. 110† Brunnen am Südklint 1569

  1. 1569

Nachweise

  1. Sammlung Sack, Nr. 90, Teil 2, p. 14.

Zitierhinweis:
DI 56, Stadt Braunschweig II, A1, Nr. 110† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di056g009a1011000.