Die Inschriften der Stadt Braunschweig bis 1528

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 35: Stadt Braunschweig I (1993)

Nr. 143† Hutfiltern 13 (ass. 267) 1460

Beschreibung

Hausinschrift. Ort und Ausführung nicht überliefert.

Inschrift nach Slg. Sack.

  1. M CCCC LX

Nachweise

  1. Sack, H V, 90, S. 4.

Zitierhinweis:
DI 35, Stadt Braunschweig I, Nr. 143† (Andrea Boockmann), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di035g005k0014305.