Die Inschriften der Stadt Braunschweig bis 1528

Katalogartikel in chronologischer Reihenfolge.

DI 35: Stadt Braunschweig I (1993)

Nr. 307† Güldenstraße 63a (ass. 644) 1501

Beschreibung

Hausinschrift. Ort und Ausführung nicht überliefert.

Inschrift nach Slg. Sack.

  1. M CCCCC I

Nachweise

  1. Sack, H V, 90, S. 12.

Zitierhinweis:
DI 35, Stadt Braunschweig I, Nr. 307† (Andrea Boockmann), in: www.inschriften.net, urn:nbn:de:0238-di035g005k0030709.